حوادث

رخداد زلزله دوقلو در استان لرستان و زمینلرزه ۴.۵ در استان کرمان

هفته گذشته پس از زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر در استان لرستان ، زمین لرزه ای به بزرگی 4.4 ریشتر که زمین لرزه ای به بزرگی 4.5 ریشتر به بزرگی 4.3 ریشتر استان سیستان و بلوچستان را به استان در جنگل ها لرزاند و حرکت لرزشی را در استان کرمان موردک ثبت کرد.

به گزارش تی تی آنلاین ، هفته گذشته ، استان لرستان پس از زلزله 4.4 ریشتری به حرکات حرکتی دیگری به بزرگی 4.1 ریشتر منتقل شد که دکتر را حفظ می کند. بیت اللهی علی ، مدیر مرکز تحقیقات زلزله جاده ، مرکز تحقیقات فعلی و شهری ، علت گسل به عنوان بخش گسل. دورود یک خطای سیستم است “از جوانان اصلی زاگرس”.

وی افزود: زمین لرزه مارکوس در این کشور از سال 1451 نشان می دهد که زمین لرزه به بزرگی 2.5 ریشتر به بالا در دوره 2006 تا حوالی مرکز زلزله 4.4 ریشتر ثبت شده است. از این تعداد ، 5 زمین لرزه از 5 یا بیشتر و بزرگای بزرگ با زمین لرزه 59 ریشتری از 4 به 5 و 4 کوچکتر از بقیه است که در اطراف مرکز زلزله پخش شده است.

وی با اشاره به زمین لرزه 4.5 کشته در استان کرمان ، خاطرنشان کرد: مرکز زمین لرزه 4.5 کشته در استان کرمان بر روی گسل های ایران مختل شد و بر این اساس ، احتمال گسل احتمالی علت این زمین لرزه تقریبا برابر است با تحت بخش های معاون معاون جیرفت رومارک سبزواران. حرکت مداوم از روی گسل احتمالاً استان کرمان زمین را از بین برد 4.5.

به گفته وی ، قدر جهانی 1611 4.1 و در فضای اطراف مرکز شماره 2006 تا 4.5 حرکت در استان اموات کرمان نوشته شده است. از این تعداد ، 14 زمین و 4 و 5 زلزله 4 ریشتری به بزرگی کوچکتر از 5 و 126 زلزله و غیره در مرکز کانون زمین لرزه دارند.

شنبه ، 25 نوامبر

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر در آرین شهر ، استان خراسان جنوبی رخ داده است.

در خمیر در بندرعباس ، استان هرمزگان ، مردی برای استراحت به استقبال او آمد: 11 کیلومتر و مرکز حرکت 3.8 ریشتری در بندرعباس ، در اعماق خمیر تا کیلومتر 31 ، 44 کیلومتری کنگ و لافت در 47 کیلومتری این منطقه است.

زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشتر در عمق 10 کیلومتری پلدشت ، استان آذربایجان غربی ثبت شد و مرکز زمین لرزه 44 کیلومتر در 55 کیلومتری جلفای آذربایجان پلدشت در غرب و ارمنستان شرقی ، 66 کیلومتری من بود اتومبیل مورگن بسیار شبیه انجمن وحشی غرب است.

شنبه ، 26 نوامبر

هیشام گرمخان ، استان خراسان شمالی ، بزرگای 2.5 ریشتری ، چاه دادخدا ، استان کرمان ، بزرگای زمین لرزه 2.8: تازه آباد ، استان کرمانشاه ، بزرگای زمین لرزه 2.6 ، بزرگای 2.5 ، استان زنجان غربی ، زمین لرزه 2.7 و 2.6 پدر.

سرخانکلاته ، استان گلستان ، زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد و مرکز آن در حدود 9 کیلومتری سرخانکلاته ، 11 کیلومتری و حدود 19 کیلومتری فاضل آباد شرقی این استان گزارش شده است.

زلزله 3.2 ریشتری استان شول آباد لرستان عمق 10 کیلومتری و 20 کیلومتری مرکز کانون حرکت شول آباد ، حدود 33 کیلومتر در 23 کیلومتری و ازنار الیگودرز این استان را تجربه کرد.

مسجد سلیمان در استان خوزستان با زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن حدود 14 کیلومتر بود و به مسجد سلیمان در 20 کیلومتری قلعه خواجه 45 کیلومتری لالی در این منطقه گفت.

6 دوشنبه بهمن

زلزله کهنوج به بزرگی 2.7 ریشتر در استان کرمان ، زمین لرزه خاکستری به بزرگی 2.8 ریشتر ، زمین لرزه های 2.8 ریشتری در میلاجارد استان مرکزی ، زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر زیارت علی ، استان هرمزگان.

استان قهاوند و همدان زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین تجربه کردند که مرکز آن در حدود 14 کیلومتری استان قهاوند همدان ، در میلاجرد 23 کیلومتری و 31 کیلومتری کمیجان در استان مرکزی گزارش شده است.

7 سه شنبه بهمن

علی ، زیارت استان هرمزگان با زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 18 کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن 13 کیلومتری زیارت علی ، استان هرمزگان ، 28 کیلومتری فاریاب کرمان و نودژ 39 کیلومتری استان بود. سرزمین جنبش 2.6 ، 2.8 ، 2.9 لرزه خیزی قطعاً دیگری در این بخش است.

زمین لرزه 3.6 ریشتری استان خوزستان سالند را لرزاند مرکز کانون آن 10 کیلومتر در 39 کیلومتر و عمق سالند در استان خوزستان ، شعله آباد 44 کیلومتری 46 کیلومتری سپیدیوم دشت در استان لرستان بود.

حاجی آباد ، استان هرمزگان ، با زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 10 کیلومتری تا 25 کیلومتری مرکز زمین لرزه لرزید ، همچنین حاجی آباد از استان هرمزگان ، حدود 45 کیلومتر تا حدود 57 کیلومتری دوبرجی روستاق در استان فارس گزارش شده است.

، و زمین لرزه ای به بزرگی 4.3 سیستان بلوچستان در سرجنگل از استان ، موارد دیگری نیز با اهمیت زیادی در 7 بهمن وجود داشت ، که کیلومتر 10 بلند بود ، آنها در کیلومتر 64 سرجنگل هستند ، در کیلومتر 69 نصرت آباد وجود دارد ، و 97 کیلومتر در استان سیستان و بلوچستان فهرج ، کرمان ، استان.

در حرکت ساندراک به قدرت 2.9 ریشتر ، استان هرمزگان خراسان با زمین لرزه ای به قدرت 2.9 ریشتر در شمال استان.

8 چهارشنبه بهمن

در سوما ، استان کرمانشاه ، دو به بزرگی 2.6 ، زیارت علی ، استان هرمزگان ، 2.8 زلزله ، نصرت آباد ، استان سیستان بلوچستان ، 2.6 زمین لرزه به یاد می آورند.

9 پنجشنبه بهمن

سرپل ، ذهاب ، استان کرمانشاه ، زمین لرزه 3.3 ریشتری در عمق 12 کیلومتری و 7 کیلومتری مرکز زمین سرپل ، ذهاب ، 29 کیلومتری گیلان غرب و 29 کیلومتری قصر ثبت شده است. شیرین در این استان.

زلزله 2.7 ریشتری کتاب خانوک استان کرمانشاه در شربیان زلزله 2.7 ریشتری ، استان ارمنستان شرقی در فرسفج زلزله 2.6 ریشتری ، استان همدان ، زمین لرزه 2.5 ریشتری ، استان فارس ، جیرفت ، زلزله 2.8 ریشتری.

دورود ، استان لرستان پس از زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر در عمق 10 کیلومتری ، حرکتی به بزرگی 4.4 ریشتر در عمق 10 کیلومتری و 12 کیلومتری مرکز دورود آن ، 28 کیلومتری چالان چولان در لرستان رخ داد. استان و 26 کیلومتری استان مرکزی در هندو واقع شده است. من بودم.

دهدشت کهگیلویه بویر ، احمد ، و به عقب و عقب از زمین حرکت کرد ، حرکت استانهایی که از عمق 10 کیلومتری هستند و مرکز زمین لرزه راه او به بزرگی 3.4 تا 11 کیلومتر و 26 کیلومتر در کارخانه است در دهدشت است استان کهگیلویه بویر ، احمد و خوزستان به هر استان در 27 کیلومتری بهبهان.

3.4 از استان ، کارشناسان سرزمین حرکت به دلیل سالند خوزستان به عمق 10 کیلومتری و 11 کیلومتری مرکز کانون آن سالند بسیار زیاد بوده است ، 31 کیلومتری لالی کیلومتر 37 و از این ، در استان گتوند. 2.8 لرزه زمین لرزه ای متفاوت در این منطقه است.

آلونیه و استان چهارمحال بختیاری ، به اعماق زمین ، عظمت حرکتها منتقل شد ، از آلونی 3.6 کیلومتر فاصله داشت که مرکز آن 14 کیلومتر و 5 ، 24 و 26 کیلومتری گندمان بود. کیلومتر لردگان از این منطقه فاصله دارد.

مرداک ، استان کرمان ، زمین لرزه ای به بزرگی 4.5 ریشتر در عمق 14 کیلومتری زمین رخ داد مرکز کانون آن نیز در حدود 22 کیلومتری مرداک ، 26 کیلومتری 27 درجه و عنبرآباد این استان رودبار گزارش شد.

10 جمعه بهمن

بوشهر بوشهر توسط زمین لرزه هایی به بزرگی 3.4 کیلومتر و عمق 11 کیلومتری مرکز کانون زمین و بوشکان 17 ، 19 کیلومتر تا 23 کیلومتری سخنرانی و خورموج این استان لرزید.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا