عمومی

سیاست انتزاع و دولت منتزع

این عبارت را برای بیان خوانش خود از این حکومت وام می گیرم، از این نظر این نوع حکومت فاصله و شکاف عمیق و مشهودی با جامعه و مردم در عرصه داخلی دارد، جامعه و توسعه اجتماعی و این وضعیت را درک نمی کند. آنقدر که در دولت دیگری، جامعه توانایی شناخت خود را از دست می دهد و اگر بخواهد ممکن نیست: موضوع خیلی دور است، زیرا مقامات در دنیای خودشان زندگی می کنند و هر چیزی را که با افکار آنها موافق نیست در نظر می گیرند. که دروغ می‌گویند و نمی‌دانند که در دنیای توهم‌آمیزی زندگی می‌کنند. دولت روش زندگی خود را می فروشد، اما جامعه بسیار متفاوت است و هر جفت نسبت به یکدیگر بی تفاوت هستند.

در محافل جهانی، رهبران منحل درک درستی از این دنیا و تغییرات سریع آن ندارند.. قطعا به تهدیدات و تله‌های نزدیک نگاه می‌کنند، همیشه فکر می‌کنند که سرشان به زمین می‌افتد، بنابراین به دنیا و مردم اعتماد نکنید. محیط بین المللی به نظر می رسد وقتی این دولت ها به مردم در محیط داخلی اعتقادی ندارند و با آنها احساس بیگانگی می کنند، همان حس منفی را در فضای بین المللی گسترش می دهند، یعنی فکر می کنند همه قدرتمندان به دنبال غنیمت و غنیمت هستند و شبیه سازی فرودستان فریبی است که وقتی دولت ها تا این حد بی نظم هستند، معتقدند نه در فضای بین المللی چنین خواهد بود و نه درک درستی از برابری و عدالت دارند. و روابط و داد و ستد و گرفتن آنها را غریبه می دانند.

اما نکته مهم و پایانی این است که دولت های منزوی همیشه در بحران هستند و از مشکلات پیش روی خود غافلگیر می شوند و چون با علوم انسانی بیگانه هستند و علوم مستقل و ساده را نمی شناسند، آن ها را در میانه قرار داده و آنها را احاطه می کنند. مردم تملق و تظاهر می کنند، نمی توانند آینده و پیشرفت را به درستی پیش بینی کنند و هر وقت مشکلی برایشان پیش بیاید، به دلیل ناتوانی در درک و تحلیل اجتماعی و بروز واکنش های انفعالی و تشدید کننده، مسئله امنیت را مد نظر قرار می دهند.

توسعه دولت هایی که از انتزاع سیاسی خارج می شوند برای آشتی با علوم انسانی به ویژه با علوم سیاسی و روابط بین الملل است که نشانه و مصداق آن وجود رابطه مستقیم بین واقعیت حکومت ها و سعادت بشریت است. پیشرفته و توسعه یافته است.

البته دولت هایی که دغدغه توسعه ندارند، به جای هر راهبرد دیگری، از استراتژی انتزاعی پیروی می کنند.

6565

دکمه بازگشت به بالا