عمومی

سی دلیل؛ چرا سیاستِ ما عموماً با عصبانیت همراه بوده است؟

1. زیرا اگر دوست معتبری در دنیا نباشد؛

2. برای خواندن (بسیار) زندگی کم ؛

3. زیرا این بازگشت خواهد کرد

4. زیرا من احتیاج عمیقی به مطرح شدن نداشتم؛

5 برای لذت بیشتر از احساس سکوت و آرامش.

6. زیرا رسانه موضوعی پیدا می کند؛

7. من تفاوت بین مقدار زمین را ندیده ام.

8. از آنجا که ما به طور کلی عدم درک درک می کنیم؛

9. دونده های سازشکار که باید آنها را مصالحه کنیم.

10 – و ناخودآگاه ، این سکوت ضعف را در نظر می گیرد ، و به عنوان یک عدد ،

11 به همین دلیل صبر زیادی نداشت.

12- می توانیم بگوییم که شخصی همان فردی است که از آرامش انتخابی برخوردار است و مشکلی وجود دارد.

13 از آنجا که دوست و شریک زندگی من در دانش آموز ،

14. از آنجا که رسانه های جریان اصلی عمدتا به دلیل محتوای احساسی خود شناخته می شوند.

15. رفتاری سیستم ما متقابل است.

16. زیرا حاکمیت اقتصادی ما یک تعریف غیر سیاسی از اواخر است؛

17. هنگامی که ناخودآگاه ، این حماسه به جذاب تر؛

وقتی در نظر بگیریم که 18 نقطه ضعف بیانگر عدم موفقیت است.

19 در مطالعه موضوعات مورد بررسی و ما در حال خواندن هستیم.

20- وقتی ادعا می کنیم حق حرف زدن است.

21. زیرا هیچ برنامه ای برای سی سال آینده وجود ندارد؛

22- برای تعریف کشور ما باید نزدیک به انزوا و خواسته باشد.

23. به همین دلیل فرد عصبانی می شود ، احساس نمی کند از او ظلم شده است.

24. از آنجا که من به اشتراک گذاشتن یاد نگرفته ام.

برای اثبات ، ما به ثابت 25 نیاز داریم.

26 به همین دلیل ، مردم می خواهند صداقت پیدا نکنند.

از تولید ناخالص ملی ، با توجه به اینکه قدرت 27 نیست؛

برای نزدیک به چهار قرن 28 لازم نیست تاریخ سرمایه داری را بخوانند

29 انتقاد از خود ، زیرا از اهمیت زیادی در ناخودآگاه کمد ما برخوردار است

30 زیرا آنها دقیقاً نمی دانند چگونه بدون هیچ بحثی مشکلات را حل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا