اجتماع و خانواده

مباحث اغواگرانه‌ای در داخل واژه طب اسلامی مستتر است

تی تی آنلاین / ارمنستان شرقی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: ایران “احساس راحتی نسبت به مباحثی که در طب اسلامی پنهان است ، منجر به گمراهی می شود.”

حسین امیر جمشید عصر دوشنبه ، 12 ژوئن به خبرنگاران تبریز گفت؛

وی افزود: کل سیستم اسلامی ما مورد نیاز است ، اما من کلمات اسلامی را باور ندارم و گفتم پزشکی همان چیزی است که طب رومی نامیده می شود.

وی افزود: اگر در حسابهای ائمه وجود داشته باشد باید تحت این شرایط که تحت آن شرایط خوانده می شود ، بررسی شود.

به گزارش تی تی آنلاین ، هنوز جمشید خاطرنشان کرد: “ما با شما صحبت نکرده ایم ، که آنها باید برای رفتن به طب سنتی مشترک شوند ، طب سنتی یک داروی مکمل مشترک است.”

در بخش دوم دعا ، وی نشان می دهد که چه اتفاقی در مورد داروهای غیرمجاز در دفاتر عطرها می افتد ، می توانند هر دو چاه را برای بازرس پزشکی از ایمنی خودشان تهیه کنند ، با تمام خانواده نسخه ها ، وجود ندارد و زمینه ها نیز وجود دارد. “ایران ، مورد تأیید دفتر وزارت بهداشت پزشکی.

به گزارش تی تی آنلاین ، گفت: جمشید ، معاون بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی ، کار نظارت بر رعایت اصول ایمنی برای عطرها ، نظارت بر وظایف معاون و مشارکت عطرسازان در برنامه پزشکی و معاون غذا و دارو ارائه شده در عطرها را ارائه داد.

به گفته رئیس بازیکنان ایران ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تشکیل شده و همچنین برای نظارت بر سقط جنین مغازه های اتحادیه آتاران.

پیام آخر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا