عمومی

هر دو بال‌ها را نشکنید

قانون اساسی چنین تصور می شد و مشروع است. و از ابتدا ، ما آرزو نمی کنیم راه قانون اساسی را بگیریم ، و آرزو می کنیم که آن را قانونی باشد ، آنها از او پیروی می کنند. مشروطیت و جمع همه وقایع می تواند مشروعیت داشته باشد اما در نقشی غلط که با موفقیت فتح شد ضعیف است.

با این حال ، به نظر می رسد که شکل گیری قدرتمند جامعه بشری به عنوان ابزاری برای مرکز و سخنان شدید است.
بالها فقط برای پرداخت حساب نشان داده شده اند.

نمی تواند آن نوع قدرت باشد که وقایع نهایی لژیونیم ها باشد ، مگر اینکه او بتواند در کوتاه مدت سود خود را حفظ کند تا بتواند آن را حفظ کند. تقدس همیشه در جو استفاده نمی شود و باعث می شود مردم به سمت دین روی آورند. لذت های عشق قدرت گذرا و موقتی است.

مشروطه خواهان مشروطه خواهی و دموکراسی از طریق جو می توانند حفظ شوند بدون اینکه محبوبیت دین به هر زندگی انسانی حمله کند. برای دقیق ترین تفسیر ممکن قانون اساسی اجرا یا رای نیافته است.
اگر هر یک از دریافت شده در حال حاضر که در واقع میثاق ملی است از طریق بخش ها ، و قطع کمک هزینه تحصیلی بال های پایان توسط قانون ، و هیچ کس قطعی نیست.

تمرکز قدرت در مؤسسات غیر مدرسه ای مضر است و قانون اساسی را نقض می کند.

من نمی توانم تمایل به سکولاریزه کردن دین داشته باشم و بعد از مدتی آنها رهبری کنند. در صورت اجرای قانون اساسی. نیازی به برگزاری همه پرسی یا چیز دیگری نیست و بنابراین می تواند حتی در وحدت مدنی و هم افزایی نیروهای کشور از این کشور مؤثر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا