استان ها

‍ اعتبارات چهارمحال وبختیاری براسای سند امایش وسند اشتغال توزیع می گردد

به گزارش خبرگزاری تی تی آنلاین که به استان چهارمحال و بختیاری گفته شد ، همچنین از روابط عمومی استانداری ، اقبال عباسی زمانی که در مجمع شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری بود ، با اشاره به اینکه اجرای توسعه پروژه ها ، بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و سرزمین مشاور ، نتایج مطلوبی است برای اجرای بهترین برنامه ریزی برای اتلاف منابع و منجر به توسعه انحصارات غیر استانی در کشور.

استاندار چهارمحال و بختیاری ، پس از فتح پارس ، در مشاوره این سند قرار است و کار کند ، سند استان برای تهیه مواد بود ، و دارای تایید شورای مشاور است ، پولس گفت: ” این اسناد برای در نظر گرفتن مزایای نسبی استان است. بعداً این امر بر روی آبهای رودخانه بود ، پروژه های توسعه اعتبار از طرف کار برای تأمین هزینه های زندگی برای توزیع اسناد باید در استان ها در نظر گرفته شود. ” آنها دریافت می کنند

و او گفت: چهارمحال و بختیاری از سرزمین اداره آن نوشته شده است ، یکی از وسط ترین اسناد در آینده در مشاوره ، و استان کار روز ، در اجرای این بخش از سند ، و منجر به توسعه متوازن در استان ، و سازماندهی در سطح استان و منطقه اسناد مورد نیاز ویژه برای این اقدامات می شود زیرا هر یک از استان های استان حرکت همگام سازی این موضوع را می گویند که او به هیچ وجه دیگری

عباسی با بیان اینکه این شورا در زمین است و میزان آب در اجرای پروژه های انکشافی باید توسط وزارت نیرو برنامه ریزی شود ، گفت: استانها از منابع داده شده برای خدمات آب و انرژی فراتر نمی روند ، این مسئله نیست علت مشکلات در آینده

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود ، میزان تنون آب استان های تشکیل شده و به شورای عالی آب و وزارت نیرو تعیین شده است ، اما توانایی تغییر در تخصیص این اجازه را می دهد که آب زیادی به استان افزایش یابد در نیروهای بعدی جلسه شورای عالی آب.

سرانجام ، وی تأکید کرد ، و برنامه های توسعه آینده چهارمحال و بختیاری ، این مزایا تصمیم گرفتند که یک سند باید در سند برنامه ریزی برای توسعه امکانات ، چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شود.

من می گویم؛ در پایان جلسه ، 11 پروژه زیربنایی در زمینه های مختلف ، با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان از اهمیت بیشتری برای ساخت 5،000 راس گاو سیرک هفشجان برخوردار است.

46

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا