اجتماع و خانوادهکسب و کار ویژه

در چه صورت زن میتواند طلاق غیابی بگیرد؟

طلاق غیابی از طرف مرد

به نقل از گروه وکلای هوداد بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است. لذا اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند. آنچه اهمیت دارد این است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود.

ولی ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن (زوجه) که در رای دادگاه منعکس می گردد. ممکن است سوال پیش آید که حقوق مالی زوجه در چیست؟ عبارت است از ، ایام زوجیت (به شرط مطالبه از سوی زوجه)، نفقه ایام عده، نفقه معوقه (در صورت مطالبه زوجه و استحقاق او) و شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط زوج و بودن اموال موجود در هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.

توصیه می شود برای اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه طلاق توافقی کلیک کنید.

نکته: اما استفاده از شرط تنصیف، اجرت المثل و نفقه معوقه اگر از طرف زوجه درخواست شود در رای دادگاه در صورت بودن شرایط انعکاس پیدا می کند.

بعد از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست زوج اگر مهریه قبلا توسط زوجه مطالبه نشده باشد زوج در صورت مصر بودن و عدم توانایی پرداخت یک جای مهریه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زوجه تقدیم کند. دادگاه در صورت حضور نیافتن زوجه یا نبودن او با توجه به شهادت شهود زوج، مهریه را تقسیط می کند.

طلاق غیابی از طرف زن

  • اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است. بهتر است که در خصوص داشتن اطلاعات کافی در مورد طلاق مطلب را مطالعه بفرمایید.

نکته: که اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است.

مرد غایب (مفقود الاثر)

  • یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند این است زوج(شوهر) به مدت ۴ سال تمام مفقود باشد در این صورت مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می شود.
  • اگر مرد (شوهر) شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده باشد بر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل به مدت ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.
  • اگر زنی از شوهر کامل داشته باشد، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او و از طریق مراحل طلاق را طی کند. توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای زوج(شوهر) طلاق غیابی محسوب نمی شود.
  • یکی از شگردهای بعضی از وکلا و زنان چنین است که دادخواست معوقه حداقل به مدت ۶ ماه در شورای حل اختلاف طرح می کنند و با دادن نشانی صوری رای غیابی نفقه معوقه اخذ می کنند و به دنبال آن به استناد نپرداختن نفقه دادخواست طلاق به دادگاه می دهند. این روش در مورد مرد هایی که مدتی در خارج از کشور هستند بسیار انجام می شود. که پر واضح است در صورت کذب بودن موضوع کاری غیر اخلاقی است

طلاق غیابی توسط زن چیست؟

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که خوانده یا وکیل یا قائم مقام او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند و به طور کتبی لایحه نفرستاده باشند و اخطاریه دادگاه ، ابلاغ واقعی نشده باشد ، حکم صادر شده در دادگاه ، حکم غیابی است . نیز از این امر مستثنی نیست ؛ به این معنا که در صورتی که زن در دادگاه تقاضای طلاق داده باشد و مرد یا وکیل او در دادگاه حاضر نبوده و به طور کتبی از خود دفاع نکرده باشند و اخطاریه دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد ، حکم طلاقی که علیه مرد صادر می شود ، حکم طلاق غیابی است که برای استعلام آن می تواند به  مراجعه نماید.

حکم طلاق غیابی از سوی زن ، طرف مدت بیست روز از سوی مرد قابل واخواهی می باشد . برای آشنایی با کلیک کتید .

شرایط طلاق غیابی از سوی زن

بر اساس قانون اصولا اختیار طلاق در دست مردان است. به همین دلیل است که زنان صرفا در شرایطی می توانند از شوهر خود طلاق بگیرند که دلایل محکمه پسندی به دادگاه ارائه کنند . طلاق غیابی هم از این امر مستثنی نیست؛ یعنی اینکه صرفا در شرایطی امکانپذیر است که زن بتواند دلایل محکمه پسند و قانونی به دادگاه ارائه نمایند با این شرایط نیز امکان پذیر است . از جمله شرایط طلاق غیابی از سوی زن بر اساس قانون مدنی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 – در صورتی که زن در زندگی مشترک با عسر و حرج یا سختی غیر متعارف مواجه شود ، می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند . مصادیق عسر و حرج زن متنوع و مختلف هستند ؛ از جمله اعتیاد مرد ، ترک زندگی خانوادگی ، ضرب و شتم زن یا هر نوع سوء رفتار با زن و ابتلای به بیماری های صعب العلاج . در چنین شرایطی ، اگر مرد در دادگاه حاضر نشود ، دادگاه می تواند حکم طلاق غیابی زن را صادر نماید . برای آشنایی با عسر و حرج زن و مصادیق آن کلیک کنید .

2- اگر مرد در طول مدت چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد ، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و در این صورت ، دادگاه پس از طی مراحل قانونی ( نشر آگهی ) ، حکم طلاق غیابی زن را صادر می کند .

3 – در صورتی که مرد در طول مدت شش ماه به همسر خود نفقه ای نپرداخته باشد ، زن می تواند به دادگاه رجوع کرده و نفقه اش را مطالبه نماید . اگر با وجود صدور حکم پرداخت نفقه ، باز هم مرد به همسر خود نفقه ای ندهد و یا از پرداخت نفقه ناتوان باشد ، دادگاه می تواند به تقاضای زن حکم طلاق را صادر کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق غیابی از طرف زن در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون طلاق غیابی از طرف زن پاسخ دهند.

طلاق غیابی چگونه انجام می‌گیرد؟

براساس گفته کارشناسان دادگستری، هر گاه مرد مجهول المکان باشد، زن می‌تواند طلاق غیابی گرفته و از مرد جدا شود. البته برای تایید مجهول المکان بودن شوهر، زن باید در دادخواست دادگاه نشانی حضور شوهر را مشخص کند. در صورتی که مرد شناسایی نشود، از طریق روزانه کثیرالانتشار آگهی به چاپ خواهد رسید تا افرادی اگر اطلاعاتی از فرد دارند، به دادگاه آمده و اطلاعاتی ارائه دهند. شایان ذکر بوده که اگر خواهان موفق به یافتن نشانی خوانده نشود، دادگاه دستور خواهد داد تا در روزنامه کثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی منتشر خواهد شد. تاریخ انتشار آن نباید کمتر از یک ماه باشد.

پس از مراحل فوق به خوانده ابلاغ قانونی ارائه می‌شود تا در دادگاه طلاق حضور بیابد. اگر پس از این مرحله دو بار اخطاری صورت گیرد و اتفاقی رخ ندهد، قاضی می‌تواند رای طلاق را صادر کرده و در سوی دیگر یکی از طرفین همچنان در دادگاه حضور نیابند، قاضی نماینده‌ای را معرفی کرده تا صیغه طلاق جاری شود. همچنین در صورت اتفاق این ماجرا برای زن، یعنی اینکه زن مجهول المکان باشد، مرد قادر است تا زن را غیابی طلاق دهد. به نوعی در طلاق غیابی هر دو طرفین در صورت اثبات، طلاق را می‌توانند اجرا کنند. در شرایط معمولی مرد به راحتی می‌تواند طلاق دهد اما زن باید دلایلی داشته باشد.

گذشته از آن اگر زن نشانی واهی برای مرد دهد، مرد می‌تواند در زمینه طلاق صورت گرفته، واخواهی کند. شایان ذکر است این مسائل برای زوجین ساکن خارج از کشور به صورتی است که اگر زن در خارج کشور باشد و مرد هم مجهول المکان محسوب شود، زن با به کارگیری وکیل ایرانی، طلاق غیابی را در ایران انجام خواهد داد.

نکات مهم در طلاق غیابی

پس از صورت گرفتن طلاق غیابی و سپری شدن زمان عده، زن در صورت باکره بودن بدون اجازه پدر یا جد پدری قادر است تا ازدواج مجددی داشته باشد و عقد فرد دیگری درآید. بنابراین ازدواج مجدد به سادگی انجام خواهد گرفت و نیازی به اجازه افرادی نیست و زن باکره می‌تواند به سادگی مجددا ازدواجی داشته باشد.

طلاق انواعی دارد و طلاق غیابی یکی از چندین نوعی بوده که در قانون به آن اشاره شده است. طلاقی که بدون حضور یکی از طرفین زوج انجام می‌گیرد. البته برای رای طلاق غیابی می‌بایست محرض شود که یکی از طرفین غایب است و باید طلاق به صورت غیابی انجام گیرد.

شاید این پرسش برای شما به وجود بیاید که چرا طلاق را به صورت غیابی می‌گیرند. پیشتر نیز توضیح داده شد که در برخی موارد قابل مشاهده است که یکی از طرفین زوج مجهول المکان شده و طبق ماده 1103 قانون مدنی، زن و مرد باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و در جای دیگر طبق ماده 1106، مرد می‌بایست نفقه‌ای به همسرش پرداخت کند.

بنابراین باید بدانیم که این طلاق تایید شده بوده و برخی آن را طلاق مناسبی نمی‌دانند. اما در حقیقت یک طلاق تایید شده است و کارشناسان دادگستری آن را یکی از آخرین راه‌ها برای جدایی زوجین می‌دانند. زیرا زوجین ممکن است راهی جز طلاق نداشته و نیاز پیدا کنند که به طور حتم جدا شوند. شایان ذکر است که این نوع طلاق بیشتر در مواقعی به وجود می‌آید که یکی از زوج‌ها به دلایلی در زندگی حضور نداشته و غایب می‌شود.

همانطور از نام این نوع طلاق پیدا است، باید حتما یکی از طرفین غیبت داشته باشند تا دادگاه رای بر طلاق غیابی دهد. بنابراین یکی از انواع طلاق‌هایی بوده که رایج است و محدودیتی در آن وجود ندارد.

عسر و حرج در طلاق غیابی

در طلاق غیابی گاهی عسر و حرج هم پیش می‌آید که برای روشن شدن موضوع باید به آن هم پرداخت. براساس ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که ادامه زندگی مشترک زوجین موجبات عسر و حرج زن گردد، می‌توان با حضور در دادگاه تقاضا طلاق کرد. قطعا باید بدانید که اگر  عسر و حرج در دادگاه مشخص شود، قاضی مرد را مجبور به طلاق کرده و در غیر این صورت زن به درخواست خود طلاق خواهد گرفت. معنای عسر و حرج چنین بوده که اگر زندگی به سطح دشواری برای زن برسد که دیگر تحمل ادامه زندگی را نداشته باشد، طلاق را می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست جاری کند.

مرد باید به دادن نفقه زن بپردازد و زندگی مشقت بار برای زنان که توسط مرد به وجود می‌آید، مجازاتی را برای مرد به دنبال خواهد داشت. بنابراین بایستی نتیجه گرفت که عسر و حرج اگر محرض شود قطعا طلاق را حتمی می‌سازد و مرد باید زندگی مناسب و ایده آلی را برای همسر خود فراهم آورد.

نکته نهایی

پیش از این نیز بیان داشتیم که طلاق غیابی یکی از انواع بوده و باید به آن توجه داشت. گاهی زندگی آن قدر برای زن و شوهر سخت می‌شود که دیگر مایل به ادامه زندگی نیستند و تمایل پیدا می‌کنند تا از زندگی خود را حذف کنند. حذفی که غیبت آنها را در پی داشته و در نهایت طلاق غیابی را به دنبال دارد.

 

منبع: gov.uk

دکمه بازگشت به بالا